ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกในการเข้าแอปพลิเคชัน JOB FAMS ของบริษัท แฟมมิลี่ปันสุข จำกัด(บริษัทฯ) ในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ ยินยอม และตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้ทุกเมื่อตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

1. ความรับผิดชอบและขอบเขตการให้บริการแอปพลิเคชัน JOB FAMS

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปพลิเคชัน JOB FAMS เป็นแอปพลิเคชันที่มีวัตถุประสงค์ จัดหาและจับคู่คนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตามความต้องการระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ให้บริการ (คนดูแล) และฝ่ายที่ต้องการรับบริการ (ลูกค้า) เป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่ยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเอง ไม่ว่าเป็นฝ่ายให้บริการหรือของฝ่ายผู้ต้องการใช้บริการ เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการจับคู่บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการให้สองฝ่ายได้เจรจาและสัมภาษณ์กันเอง บริษัทฯจะไม่ได้เป็นผู้รับรองคุณสมบัติของทั้งสองฝ่าย หรือไม่ได้รับรองการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำใดๆ อันให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่าย หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในความสามารถและไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯที่จะจัดการได้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นโดยสิ้นเชิง (การกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อหวังผลประโยชน์จากการนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย)

2. การสมัครเป็นสมาชิกของคนดูแลเพื่อรับงานกับบริษัทฯ ให้ถือว่าคนดูแลยินยอมรับค่าจ้างตามอัตราที่ระบุไว้

3. ขอบเขตการทำงานและรายละเอียดการจ้างงานของคนดูแล

บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการจ้างงานระหว่างลูกค้าและคนดูแลที่ทางแอปพลิเคชัน JOB FAMS จัดหาให้ โดยการกดยืนยันการรับงาน บริษัทฯจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการจ้างงาน ตามรายละเอียดต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. ข้อมูล รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน JOB FAMS

5. ผู้ใช้บริการตกลงว่า นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน JOB FAMS ฉบับนี้แล้ว หากภายหน้าบริษัทฯ ให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการอีกและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการนั้นๆ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทำรายการดังกล่าวทุกประการ

6. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการของลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผลในกรณีที่บริษัทฯตรวจพบว่ามีลูกค้าละเมิดหรือเผกเฉยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่น JOB FAMS และมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะมีผลต่อการใช้บริการของแอปพลิเคชั่น JOB FAMS ซึ่งจะสามารถยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการยกเลิกนั้น

เราขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้


ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการ บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอกตามกฎทั่วไปของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย การติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ หรือผู้ร่วมงานกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้รายละเอียดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม กรุณาแก้ไขผ่านแอปพลิเคชัน JOB FAMS บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานในการป้องกันการสูญเสีย รวมทั้งไม่ใช้และดัดแปลงข้อมูลในทางที่ผิด หรือในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ใช้ทุกมาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น